Regulamin

1. Właścicielem i administratorem serwisu pokonajswojedlugi.pl jest firma: Kaveo Michał Szafrański, Al. Komisji Edukacji Narodowej 51/4, 02-797 Warszawa NIP: 5221321395, REGON: 146568285, GIODO: 156141, zwana dalej "Operatorem".

2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna dalej zwana "Użytkownikiem".

3. Operator świadczy na rzeczy Użytkownika usługę polegającą na udostępnieniu kursu internetowego w domenie pokonajswojedlugi.pl zawierającego informacje i treści związane z tematyką wychodzenia z długów, oszczędzania pieniędzy i zarządzania budżetem domowym ("Usługa").

4. Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługę dodatkową polegającą na przesyłaniu informacji i treści związanych z tematyką Usługi na e-mail Użytkownika.

WYMAGANIA TECHNICZNE

5. Do skorzystania z Usługi wymagane jest spełnienie następujących wymagań minimalnych:

- Posiadanie komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW.

- Włączona obsługa cookies w przeglądarce.

- Możliwość odtwarzania materiałów wideo, np. serwisu YouTube.com.

- Zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF oraz Microsoft Excel - w wersji 2010 lub nowszej.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

6. Skorzystanie z Usługi możliwe jest po prawidłowym zawarciu Umowy zgodnie z poniższą procedurą:

- Użytkownik składa zamówienie za pośrednictwem strony www Usługi,

- Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia,

- Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, co oznacza, że Użytkownik uzyskuje nieograniczony w czasie dostęp do kursu "Pokonaj swoje długi".

7. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyn.

INNE POSTANOWIENIA

8. Użytkownik ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego w Usłudze.

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści zawarte w Usłudze są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

10. Usługa jest świadczona przez Operatora w sposób ciągły, a wszelkie przerwy lub błędy należy zgłaszać Operatorowi korzystając z formularza kontaktowego, który dostępny jest pod adresem https://pokonajswojedlugi.pl/kontakt/.

11. Operator zobowizuje si do ochrony danych osobowych zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustaw o wiadczeniu usług drog elektroniczn (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Użytkownik podajc przy zakładaniu konta swoje dane osobowe Operatorowi wyraa zgod na ich przetwarzanie przez Operatora w celu świadczenia usługi. Użytkownik ma w każdej chwili moliwość wgldu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

12. Żadne z postanowie niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie moe by równie w ten sposób interpretowane, gdy w przypadku niezgodnoci jakiejkolwiek części regulaminu z obowizujcym prawem Operator deklaruje bezwzgldne podporzdkowanie si i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostpna dla Użytkownika pod adresem https://pokonajswojedlugi.pl/regulamin/.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si odpowiednie obowizujce przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sd właciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Operatora.